Implementatieplan veilig werken in besloten ruimtes – uitgebreid
  7 februari 2019

  Implementatieplan veilig werken in besloten ruimtes – uitgebreid

   

  Veel organisaties worstelen met het onderwerp besloten ruimtes. Het is veelal bekend dat besloten ruimtes gevaarlijk zijn en men wil hier graag op een goede manier mee omgaan. De vraag waar organisaties mee worstelen is: hoe moet ik zorgen dat ik het goed geregeld heb? Om organisaties te helpen bij het goed en veilig organiseren van werkzaamheden in besloten ruimtes heeft R3B Safety & Rescue een stappenplan opgesteld. Organisaties die alle stappen doorlopen voldoen hiermee aan de eisen die de Arbowet stelt.

  Om te voldoen aan de gestelde eisen van de inspectie SZW dienen de onderstaande zaken gedaan te worden. Aankopen van materialen is vaak één van de eerste zaken die gedaan wordt als na controle van de inspectie SZW blijkt dat organisaties niet voldoen aan de eisen die gesteld worden om besloten ruimtes veilig te betreden. Dit is vaak wel de makkelijkste weg, maar biedt geen echte oplossing. Bij het oplossen van een veiligheidsvraagstuk is een integrale aanpak veelal noodzakelijk en raakt daarmee ook meerdere lagen in de organisatie. Omdat veel organisaties worstelen met het opstellen van een plan van aanpak om het onderwerp besloten ruimtes goed te regelen binnen de organisatie, heeft R3B Safety & Rescue een stappenplan opgesteld waarmee een handreiking wordt geboden om het mogelijk te maken het onderwerp besloten ruimtes goed te organiseren binnen de organisatie.

  • Inventariseer en markeer de besloten ruimtes en leg deze vast in een register.
   Output:
   – Register besloten ruimtes.
   – Alle besloten ruimtes zijn gemarkeerd en voorzien van nummer en veiligheidssignalering.
  • Stel een procedure op voor het vrijgeven en betreden van besloten ruimtes.
   Output:
   – Procedure besloten ruimtes, inclusief:
   – Wat is een besloten ruimte?
   – Wat zijn de risico’s bij betreding?
   – Opstellen taakrisico-analyse m.b.t. specifieke werkzaamheden.
   – Uitvoeren LMRA (specifiek).
   – Wat is de complexiteit in het geval van een incident?
   – Vrijgeven van besloten ruimtes door meetbevoegden.
   – Verrichten van metingen.
   – LOTOTO procedure.
   – Gebruik van werkvergunningen en meetrapporten.
   – Minimale persoonlijke beschermingsmiddelen.
   – Toezicht houden op werkzaamheden, heetwerk, gebruik elektrische arbeidsmiddelen, veilige spanning in nauw geleidende ruimtes, etc.

  • Inventariseer per besloten ruimte de risico’s.
   Output:
   – Aanvullende risico-inventarisatie per besloten ruimte m.b.t. de risico’s voortkomend uit de installatie.
   – Taakrisico-analyse voorafgaand aan de werkzaamheden m.b.t. de risico’s voortkomend uit de werkzaamheden.
  • Stel de juiste beheersmaatregelen vast en leg deze vast in een procedure per besloten ruimte.
   Output:
   – Werkinstructie veilige werkwijze per besloten ruimte.
   – Reddingsplan per besloten ruimte.
  • Verzorg voorlichting aan al het personeel (indien relevant) m.b.t de procedure besloten ruimtes die van toepassing is binnen de organisatie.
   Output:
   – Voorlichtingsmail.
   – Toolboxmeeting.
  • Zorg ervoor dat het algemene BHV-plan, dat in gang gezet moet worden tijdens een incident, ook wordt afgestemd op incidenten in besloten ruimtes.
   Output:
   – Mogelijk een aanvulling op het reguliere BHV-plan.
   – Keuze in bezetting van de locatie tijdens het betreden van besloten ruimtes in de daluren.
   – Inzicht in mogelijkheden/onmogelijkheden bij inhuren van standby rescueteam.
   – Bekendheid met capaciteiten hoogtereddingsteam brandweer bij een incident.
  • Stel de criteria vast waaraan personen binnen de organisatie moeten voldoen om bevoegd te zijn om:
   a) besloten ruimtes vrij te geven,
   b) besloten ruimtes te betreden,
   c) toezicht te houden in de functie veiligheidswacht (mangatwacht),
   d) reddingen uit besloten ruimtes uit te voeren.
  • Leg deze criteria vast in het personeelsdossier.
   Output:
   – Vastgestelde eisen aan takenpakket.
  • Wijs personen binnen de organisatie aan die na het voldoen aan de criteria bevoegd zijn om:
   a) besloten ruimtes vrij te geven,
   b) besloten ruimtes te betreden,
   c) toezicht te houden in de functie veiligheidswacht (mangatwacht),
   d) reddingen uit besloten ruimtes uit te voeren.
   Output:
   – Opgeleide, getrainde en gecertificeerde medewerkers op het gebied van gasmeten, mangatwacht en redding uit besloten ruimtes.
   – Voorlichting met betrekking tot in gang zetten van het BHV-plan gedurende de verschillende momenten in de week.
  • Registreer de trainingen en leg de competentielijsten en certificaten vast in het personeelsdossier van de desbetreffende medewerkers.
   Output:
   – Aanvulling in personeelsdossier.
  • Plan periodieke herhalingstraining om medewerkers bekwaam en gecertificeerd te houden met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden in besloten ruimtes.
   Output:
   – Planning BHV-oefeningen huidige jaar.
   – Planning herhalingstrainingen huidige jaar en daaropvolgende jaren.
  • Investeer, indien nodig, in de noodzakelijke arbeidsmiddelen en/of persoonlijke beschermingsmiddelen om werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren op basis van de risico-inventarisatie met de bijbehorende beheersmaatregelen en/of de ervaringen die opgedaan zijn tijdens de trainingen.
   Output:
   – Investering in benodigd materiaal.
  • Indien aanvullende materialen aangekocht zijn, registreer deze in een onderhoudsbeheersysteem en organiseer periodieke inspectie.
   Output:
   – Registratie materialen in onderhoudsbeheersysteem.
   – Periodieke inspectie materialen (intern of extern).
  Is dit artikel op enige manier nuttig geweest?
  Dislike 0
  Bekeken 164